Svensk Värdepappersservice AB

Försäkrings Service AB, org.nr. 556577-8460, är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP),

org.nr. 556324–5447. SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument.

SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som

gäller för den svenska värdepappersmarknaden.

Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.


Investeringsrådgivning


Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring
avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning.
För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svp.se/om-oss/hallbarhet/

 

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit,

ber vi dig i första hand kontakta oss på Försäkrings Service AB.

Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning.

Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP.

Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).


Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se 


För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svenskvpservice.se