GDPR och Viktig information

Behandling av personuppgifter

Om Dataskyddsförordningen (GDPR)


Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter engelskans ”General Data Protection Regulation”, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.


Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter den nu gällande lagen som reglerar personuppgiftsbehandling, det vill säga Personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter.


Förordningen syftar bland annat till att:


Stärka medborgarnas grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern genom att ge dem kontroll över hur deras personuppgifter används

Underlätta för näringslivet genom att förenkla regelverken på den digitala gemensamma marknaden

Få organisationer att ta ansvar för hur de behandlar personuppgifter

 


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?


Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.


En behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling oberoende av om den sker automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning och radering.


Varför hanterar Försäkrings Service AB personuppgifter?


Personuppgifter som lämnas till Försäkrings Service AB, 556577-8460, som är personuppgiftsansvarig, kommer att samlas in, behandlas och lagras av Försäkrings Service för att bolaget ska kunna förbereda, tillhandahålla och administrera produkter och tjänster till dig som kund samt fullgöra ingångna avtal. Det är det grundläggande ändamålet med vår behandling av personuppgifter för att Försäkrings Service ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Försäkrings Service även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter via Statens person- och adressregister (SPAR).


Försäkrings Service måste också följa ett antal lagar och myndighetsbeslut och då hanterar vi dina personuppgifter för att till exempel:


Kontrollera och verifiera din identitet

Följa upp och analysera dina transaktioner för att förebygga eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra brott

Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till rådgivning om värdepapper eller portföljförvaltning

Rapportera till myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen

För oss på Försäkrings Service är det viktigt att behandla personuppgifter med största omsorg. Därför välkomnar vi den nya förordningen, eftersom den stärker våra kunders ställning och deras rättigheter till sina egna uppgifter.


För oss som värdepappersinstitut har dataskydd alltid varit centralt. Vi är beroende av våra kunders förtroende att hantera och skydda deras uppgifter. Först då kan vi erbjuda tjänster och råd som är anpassade till varje individs speciella behov. Vi värnar om detta förtroende.


 


Vilka personuppgifter hanterar Försäkrings Service AB?


De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier (med exempel inom parentes):


Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter, ID-nummer)

Bedömning och klassificering (enligt regler kring penningtvätt, värdepappershandel eller skattskyldighet i USA)

Avtal (all typ av information kopplad till avtal såsom kund-, rådgivnings- och portföljförvaltningsavtal samt fullmakter)

Finansiella transaktioner (Värdepappersaffärer)

Kommunikation (via brev och E-post)

Granskningsloggar (Penningtvättssystem, Rådgivningsverktyg, Identifikationsprogram för Bank-ID signering)

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?


Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du vill ingå ett avtal om portföljförvaltning eller rådgiven depå, eller när vi tar emot och vidarebefordrar en order om köp eller försäljning av värdepapper.


Vi samlar inte in fler uppgifter än de vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha eller som olika lagar eller myndighetsbeslut kräver att vi samlar in.


Vem delar vi dina uppgifter med?


För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning, som vi har avtal med.


Exempel på när vi delar dina personuppgifter är:


Till depåinstitut när vi utför ett tjänst/uppdrag för dig (depåöppningshandlingar, vidarebefordran av order, avstämningsunderlag avseende förmedlade ordrar/tjänster)

Till produktbolag när du köper eller säljer finansiella instrument

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter.


Om du avslutar en produkt eller tjänst hos Försäkrings Service AB behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den produkten eller tjänsten under en viss tid. VI behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i minst fem år och högst tio år för att uppfylla regler kring penningtvätt.


 


Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter


Du kan när som helst få information om vilka personuppgifter om dig som vi hanterar. Om du önskar sådan information kontaktar du oss enklast via info@formedlare.com

Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig korrigerar vi dessa så snart vi uppmärksammas på det. Kontakta oss på info@formedlare.com om vi behöver korrigera felaktiga personuppgifter om dig

Du kan begära radering eller en begränsning av behandlingen av dina uppgifter under vissa förutsättningar

 


Mer information


Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@formedlare.com eller ringa oss på 033-410300.


Du kan också kontakta vår klagomålsansvarige eller tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter.


Intressekonflikter

Vår rådgivning sker med utgångspunkt från dina önskemål och behov. Vi erhåller provision från de olika produktbolag som vi arbetar med. Ersättningarna varierar mellan olika bolag. Det skulle kunna innebära att rådgivningen leder mot produkter med högre ersättning istället för att kundnyttan sätts i främsta rummet. Våra rådgivare skall alltid undvika intressekonflikter och arbeta långsiktigt för våra kunders bästa och skapa det förtroende som vi behöver för en varaktig verksamhet.


Vi söker motverka risken för intressekonflikter och om det skulle uppstå eliminera eller minska den. Det sker bl.a. genom att lämna tydlig information kring priset på olika produkter i vår rådgivardokumentation, vilket ökar möjligheten att jämföra priser, samt en transparent redovisning av de ersättningar som vi erhåller på produkterna med samma jämförelsemöjlighet. Detta för att vår kund själv skall kunna bedöma samband mellan pris och ersättning, men även för att öka förståelsen att den ersättning som vi erhåller är en del av det totala pris som uttas av leverantörer av en specifik produkt. Vår ersättning är inte en tillkommande kostnad för produkten som kunden skulle kunna välja bort.


Vi innehar aktier i Granit Fonder AB. Aktiepost utgör en mycket liten del av kapitalet och innebär inte något bestämmande inflytande i bolagen för oss. Detta kan medföra en risk för intressekonflikt, vilken vi hanterar genom information till alla våra kunder samt genom att utbilda vår personal. Företaget har en policy kring hantering av intressekonflikter som finns upptagen i vårt interna regelverk. Våra rådgivare förordar inte placering i produkter utställda av Granit på andra grunder än de som gäller för övriga produktleverantörer.


Vi har formerat ett Investeringsråd, som löpande arbetar med att utvärdera olika typer av finansiella produkter. Detta för att ytterligare förstärka kvaliteten i de förslag som våra rådgivare lämnar.


Viktig Information

 

Kundklagomål är något som vi ser väldigt allvarligt på. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på Försäkrings Service AB, om vad som inte fungerar bra och vad som kan göras bättre, samtidigt som vi får en chans att förbättra oss.


Klagomålspolicy


Försäkrings Service AB målsättning är att bemöta alla synpunkter så fort som möjligt och du kan,om så önskas, begära att få ett skriftligt svar. Om vi inte har möjlighet att ta dina synpunkter i beaktande har du rätt att få en förklaring till varför.

Hur går du till väga?


REKLAMATION ELLER KLAGOMÅL:


Om du är missnöjd med investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person som haft hand om ditt ärende. Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast – ex. per telefon, e-post eller brev – och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får kan du sedan kontakta  klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende.


Ett klagomål ska adresseras till:Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.


Om du är missnöjd med rådgivning inom försäkring så kontaktar du Försäkrings Service AB:

Postadress:

Försäkrings Service i Borås AB

Sandgärdsgatan 17 503 34 Borås

Telefon: 033-41 03 00

E-post: info@formedlare.com

Klagomålsansvarig: Hans Pettersson

 

Om det fortfarande finns meningsskiljaktigheter, finns det möjlighet att få frågan prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

 

Allmänna Reklamationsnämnden

Postadress:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

Tfn: 08-555 017 00


Insuresec

 

Bolaget är anslutet till Insuresec och träffas därmed av InsureSecs regelverk, vilket bland annat anger att försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen.

Som kund kan du anmäla Bolagets eventuella överträdelser av regelverket till InsureSec via e-post till info@insuresec.se eller

på telefonnummer 08 - 410 415 75