Förköpsinformation


Information om Försäkrings Service i Borås AB


Denna information om förmedlaren ska tillhandahållas före rådgivning.

Uppgift om förmedlaren

Försäkrings Service i Borås AB, 556577-8460, Sandgärdsgatan 17, 503 34 Borås,

Info@formedlare.com, Tel 033– 410300.


Ansvarig förmedlare är:

Hans Pettersson. Tel 033-41 03 00 Mobil 0708-30 20 60


Förmedlarföretagets registrering  

Försäkrings Service i Borås AB har tillstånd från Finansinspektionen och är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av

försäkring i samtliga livförsäkringsklasser, (direkt försäkringsförmedling), förmedling av fondandelar

samt investeringsrådgivning om fondandelar.

Försäkringsförmedlarens registrering

Hans Pettersson är anställd av Försäkrings Service i Borås AB.                                                                 

Hans får förmedla försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser, (direkt försäkringsförmedling).

Hans är även anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice AB.


Försäkringsförmedlingen, förmedlarens roll

Försäkrings Service i Borås AB: råd baseras på en analys av ett urval av försäkringsbolag.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada.

Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.
Försäkringen är tecknad hos Written Insurance Sweden AB och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited.

Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att

Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Written.

Vid skada, vänligen kontakta Sedgwick Sweden AB, 08-98 33 60, info@se.sedgwick.com som reglerar skador åt Nordeuropa.
Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid

efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som

kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 euro och den högsta ersättning

som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 1 924 560 euro.


Klagomål och klagomålsansvarig

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen, vänligen kontakta vår klagomålsansvarig,

Hans Pettersson telefon 033-41 03 00 alt info@formedlare.com.                               

Vi ser helst att du skickar in skriftligt klagomål. Så snart vår klagomålsansvarig tagit emot ditt klagomål blir du kontaktad av denne.

Vår klagomålsansvarig kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligt.,

dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked.

Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras

om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas ett slutgiltigt besked.

Om du som kund anser att vi gjort överträdelser av vårt regelverk så kan du anmäla detta till Insuresec som är vårt kontroll organ.


Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank-och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå,

eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.


Tvistlösning

Om tvist uppstår med anledning av uppdraget till försäkringsförmedlaren, ska denna prövas av allmän domstol alt.

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligen avgörasgenom skiljedom enligt

Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Du har alltid rätt att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden.


Tillsyns- och registreringsmyndighet

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, finansinspektionen@fi.se  www.fi.se                       

Tel 08-787 80 00 fax 08-24 13 35, är tillsynsmyndighet över försäkringsförmedlare.

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se                         

Tel 0771-670 670, fax 060-12 98 40 är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.


Insuresec 

Birger Jarlsgatan 55

111 45 Stockholm

Du når kansliet via e-post till info@insuresec.se eller på telefonnummer 08 - 410 415 75.


Insuresec

Bolaget är anslutet till Insuresec och träffas därmed av InsureSecs regelverk, vilket bland annat anger att

försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen.

Som kund kan du anmäla Bolagets eventuella överträdelser av regelverket till InsureSec via e-post till info@insuresec.se eller på

telefonnummer 08 - 410 415 75


Notera att det även finns andra handelskammare i landet som du kan välja och att du måste vara införstådd

med kostnaderna för ett skiljeförfarande. Det finns även möjlighet att avtala om att medling ska ske i första hand

via handelskammarens skiljedomsinstitut. Se modellklausuler på deras hemsida: http://www.sccinstitute.se/svenska-7.aspx

Den förmedlare som i samma rörelse som försäkringsförmedlingen utövar annan verksamhet än sidotillståndsverksamhet

och sådan verksamhet som inte står under Finansinspektionens tillsyn, bör när den utövar den andra verksamheten

informera kunden om att Finansinspektionen tillsyn inte avser denna verksamhet.


Information om fullmakt


Genom en fullmakt så lämnar fullmaktsgivaren behörighet till någon annan att företräda denne.   

Den som innehar fullmakten kallas ”fullmaktshavare”. När du lämnar en fullmakttill en försäkringsförmedlare

har du som fullmaktsgivare gett behörighet till förmedlaren att företräda dig i en viss fråga. Förmedlaren träder på så vis in i ditt ställe.

Även om du har lämnat n fullmakt har du dock alltid rätt att själv kontakta de parter som är inblandade.


Försäkringsförmedlarens fullmakter


En försäkringsförmedlare använder sig i regel av två typer av fullmakter:

     ¤ Informationsfullmakt

     ¤ Förmedlingsfullmakt

Informationsfullmakten ger förmedlaren rätt att inhämta information om ditt försäkringsinnehav och inget annat.

Förmedlingsfullmakten ger förmedlaren rätt att både inhämta information om ditt försäkringsinnehav

men även rätt att företräda dig gentemot försäkringsbolagen avseende ditt försäkringsskydd.


Återkallelse av fullmakt                                                                                                                                    

Som fullmaktsgivare kan du när som helst återkalla din fullmakt.


Ansvarsförsäkring

Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada.

Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.
Försäkringen är tecknad hos Written Insurance AB och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited.

Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat

denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Written. Vid skada, vänligen kontakta Sedgwick Sweden AB,

08-98 33 60, info@se.sedgwick.com som reglerar skador åt Nordeuropa.
Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid

efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 euro

och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750 Euro

Försäkrings certifikat


Professionsansvar för försäkringsförmedlare

Försäkringsbevis

 

Detta intygar att Written. har utfärdat gällande försäkring enligt följande: 


Försäkringstagare:

Nordic Brokers Association AB (publ

Försäkringsgivare:

Written Sweden AB Artellerigatan 5 111 51 Stockholm,
08- 12051335, info@writteninsurance.se

Försäkringsperiod:

2022-01-01 – 2022-12-31 (båda dagar inkluderade)

Geografisk omfattning:

Den geografiska omfattningen av försäkringen gäller samtliga medlemsstater i EU.

Försäkringsbelopp:

EUR 1 300 380 per skada och

1) EUR 2 600 750 per år om antalet fysiska personer som är försäkringsförmedlare uppgår till högst 10.

2) EUR 3 901 130 per år om antalet uppgår till mellan 10 och 20.

3) EUR 5 201 500 per år om antalet överstiger 20.

Försäkringsvillkor:

Enligt försäkringsbrevet

 

Written insurance AB, Artelllerigatan 6 114 51,  Stockholm,
08- 12051335, info@writteninsurance.se