Förköpsinformation

 

Information om Försäkrings Service i Borås AB

 

Denna information om förmedlaren ska tillhandahållas före rådgivning.

Uppgift om förmedlaren

Försäkrings Service i Borås AB, 556577-8460, Sandgärdsgatan 17, 503 34 Borås,

Info@formedlare.com, Tel 033– 410300.

 

Ansvarig förmedlare är:

Hans Pettersson. Tel 033-41 03 00 Mobil 0708-30 20 60

 

Förmedlarföretagets registrering

Försäkrings Service i Borås AB har tillstånd från Finansinspektionen och är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av försäkring i samtliga livförsäkringsklasser, (direkt försäkringsförmedling), förmedling av fondandelar samt investeringsrådgivning om fondandelar.

Försäkringsförmedlarens registrering

Hans Pettersson är anställd av Försäkrings Service i Borås AB.

Hans får förmedla försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser, (direkt försäkringsförmedling), förmedla fondandelar samt lämna investeringsrådgivning om fondandelar. Hans är även anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice AB.

 

Försäkringsförmedlingen, förmedlarens roll

Försäkrings Service i Borås AB: råd baseras på en analys av ett urval av försäkringsbolag.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är tecknad hos AIG, se sep bilaga ”försäkringscertifikat”

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget i den mån du inte har fått ersättning av förmedlaren. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

 

Klagomål och klagomålsansvarig

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen, vänligen kontakta vår klagomålsansvarig, Hans Pettersson telefon 033-41 03 00 alt info@formedlare.com.

Vi ser helst att du skickar in skriftligt klagomål. Så snart vår klagomålsansvarig tagit emot ditt klagomål blir du kontaktad av denne.

Vår klagomålsansvarig kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligt., dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas ett slutgiltigt besked. Om du som kund anser att vi gjort överträdelser av vårt regelverk så kan du anmäla detta till Insuresec som är vårt kontroll organ.

 

Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank-och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

 

Tvistlösning

Om tvist uppstår med anledning av uppdraget till försäkringsförmedlaren, ska denna prövas av allmän domstol alt. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligen avgörasgenom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Du har alltid rätt att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

 

Tillsyns- och registreringsmyndighet

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Tel 08-787 80 00 fax 08-24 13 35, är tillsynsmyndighet över försäkringsförmedlare.

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se

Tel 0771-670 670, fax 060-12 98 40 är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.

 

Insuresec

Birger Jarlsgatan 55

111 45 Stockholm

Du når kansliet via e-post till info@insuresec.se eller på telefonnummer 08 - 410 415 75.

 

Insuresec

Bolaget är anslutet till Insuresec och träffas därmed av InsureSecs regelverk, vilket bland annat anger att försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen.

Som kund kan du anmäla Bolagets eventuella överträdelser av regelverket till InsureSec via e-post till info@insuresec.se eller på

telefonnummer 08 - 410 415 75

 

Notera att det även finns andra handelskammare i landet som du kan välja och att du måste vara införstådd med kostnaderna för ett skiljeförfarande. Det finns även möjlighet att avtala om att medling ska ske i första hand via handelskammarens skiljedomsinstitut. Se modellklausuler på deras hemsida: http://www.sccinstitute.se/svenska-7.aspx

Den förmedlare som i samma rörelse som försäkringsförmedlingen utövar annan verksamhet än sidotillståndsverksamhet och sådan verksamhet som inte står under Finansinspektionens tillsyn, bör när den utövar den andra verksamheten informera kunden om att Finansinspektionen tillsyn inte avser denna verksamhet.

 

Information om fullmakt

 

Genom en fullmakt så lämnar fullmaktsgivaren behörighet till någon annan att företräda denne. Den som innehar fullmakten kallas ”fullmaktshavare”. När du lämnar en fullmakttill en försäkringsförmedlare har du som fullmaktsgivare gett behörighet till förmedlaren att företräda dig i en viss fråga. Förmedlaren träder på så vis in i ditt ställe.

Även om du har lämnat n fullmakt har du dock alltid rätt att själv kontakta de parter som är inblandade.

 

Försäkringsförmedlarens fullmakter

 

En försäkringsförmedlare använder sig i regel av två typer av fullmakter:

¤ Informationsfullmakt

¤ Förmedlingsfullmakt

Informationsfullmakten ger förmedlaren rätt att inhämta information om ditt försäkringsinnehav och inget annat.

Förmedlingsfullmakten ger förmedlaren rätt att både inhämta information om ditt försäkringsinnehav men även rätt att företräda dig gentemot försäkringsbolagen avseende ditt försäkringsskydd.

 

Återkallelse av fullmakt

Som fullmaktsgivare kan du när som helst återkalla din fullmakt.

 

Copyright © 2015